Trénink. Edukace. Organizace. Consulting vzdělávacích zdravotnických programů

Kontakt

T.E.O. Consulting, s.r.o.

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Nademlejnská 1086/12
198 00 Praha 9 – Hloubětín

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Nademlejnská 1086/12
198 00 Praha 9 – Hloubětín

IČO:28746171
DIČ:CZ28746171

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250931

KONTAKT:

Telefon:+420 724 600 717,
 +420 724 393 043
E-mail:teo@teoconsulting.cz,
 info@teoconsulting.cz

Zdenka Soukupová
jednatelka společnosti
T.E.O. Consulting s.r.o.
zdena.soukupova@teoconsulting.cz
+420 724 600 717

Obchodní podmínky

 • I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vydávány společností T.E.O. Consulting s.r.o., IČ 28746171, sídlem Nademlejnská 1086/12, Praha 9 – Hloubětín, PSČ 198 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250931 (dále jen „Společnost“).

  2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy uzavřené mezi Společností a účastníky seminářů a jiných vzdělávacích akcí pořádaných Společností (dále společně jen „semináře“), registrace osob na webové stránce www.teoconsulting.cz a další níže uvedené skutečnosti.

 • II. Přihlašování na semináře

  1. Přihlašování na semináře pořádané Společností je možné následujícími způsoby:

  • a. vyplněním přihlášky na seminář dostupné v záložce příslušného semináře na www.teoconsulting.cz a jejím odesláním elektronicky přímo prostřednictvím webové stránky;
  • b. vyplněním přihlášky na seminář dostupné v záložce příslušného semináře na www.teoconsulting.cz a jejím odesláním v listinné podobě na adresu sídla Společnosti.

  2. Přihlašování způsobem dle čl. II odst. 1 písm. a. výše je možné prostřednictvím uživatelského účtu přihlašovaného, vytvořeného jeho registrací na webové stránce www.teoconsulting.cz (v takovém případě není nutné vždy znovu vyplňovat fakturační údaje a k jejich vyplnění dochází automaticky), nebo bez registrace na webové stránce www.teoconsulting.cz prostřednictvím jednorázové přihlášky (v takovém případě nedochází k uložení osobních údajů přihlašovaného a v případě přihlašování na budoucí semináře je nutné všechny údaje znovu vyplnit do nové přihlášky).

  3. Každý zájemce je oprávněn se ZDARMA zaregistrovat na webových stránkách Společnosti www.teoconsulting.cz. V případě zájmu o registraci je zájemce povinen vyplnit pole vyznačená v registračním formuláři jako pole povinná k vyplnění (*).

  4. Na základě registrace je zájemci vytvořen uživatelský účet, do kterého se následně přihlašuje prostřednictvím zadaného e-mailu a hesla. Uživatelský účet může být registrovaným zájemcem užíván zejména za účelem přihlašování na semináře a jiné akce pořádané Společností, případně k využívání dalších služeb a funkcionalit nabízených Společností.

  5. Registrovaný zájemce je povinen chránit přístupové údaje do svého uživatelského účtu proti jejich zneužití, zejm. je nesdělovat třetím osobám.

  6. Registrací na webové stránce www.teoconsulting.cz zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů strany Společnosti za účelem vytvoření jeho uživatelského účtu, usnadnění přihlašování na akce pořádané Společností, umožnění nahlížení do historie navštívených akcí, uložení daňových dokladů, zasílání upozornění na nové semináře pořádané Společností a jiných obchodních sdělení Společnosti, včetně předávání osobních údajů zájemce dalším příjemcům, kterými mohou být výlučně obchodní partneři Společnosti (účetní, profesní komory, spolupracující farmaceutické společnosti, správce databáze Společnosti apod.) a jejichž aktuální seznam bude Společností zájemci na požádání poskytnut (dále společně jen „Služby“).

  7. Zájemce není povinen se na webové stránce www.teoconsulting.cz registrovat a v případě registrace je kdykoli oprávněn svůj vytvořený uživatelský účet smazat. Takový postup bude mít za následek ukončení poskytování Služeb ze strany Společnosti, nebude mít však vliv na právo a povinnost Společnosti pokračovat ve zpracování osobních údajů dotyčného zájemce z jiných zákonných důvodů.

 • III. Uzavření smlouvy

  1. Přihlašovaným se pro účely článku III. těchto podmínek rozumí jakýkoli subjekt podávající přihlášku na seminář (fyzická i právnická osoba) bez ohledu na konkrétní osobu, která se příslušného semináře zúčastní.

  2. Odesláním přihlášky na seminář jedním ze způsobů uvedených v čl. II výše činí přihlašovaný závaznou neodvolatelnou objednávku služeb ze strany Společnosti, spočívajících v zajištění jeho účasti na předmětném semináři a případných dalších doprovodných služeb uvedených v přihlášce (např. ubytování, strava apod.).

  3. Potvrzení objednávky (přihlášky na seminář) ze strany Společnosti bude přihlašovanému zasláno prostřednictvím v přihlášce vyplněné e-mailové adresy. Doručením oznámení o přijetí přihlášky na seminář do e-mailové schránky přihlašovaného dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí objednaných služeb Společností přihlašovanému.

  4. Přihlašovatel odesláním přihlášky výslovně žádá Společnost o zahájení poskytování objednaných služeb ve lhůtě pro odstoupení od příslušné smlouvy. Přihlašovatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku není oprávněn od této smlouvy odstoupit dle § 1829 občanského zákoníku.

  5. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku přihlašovatele na seminář, zejm. z důvodu naplněné kapacity.

  6. Společnost si vyhrazuje právo pozdějších změn podmínek konání semináře uvedených v potvrzené přihlášce, zejména data nebo místa jeho konání, přednášejících apod. O těchto změnách se Společnost zavazuje přihlášeného bezodkladně informovat.

  7. Uzavřením smlouvy se přihlašovaný zavazuje zaplatit Společnosti cenu za objednané služby uvedenou v jeho přihlášce včetně daně z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. V návaznosti na potvrzení objednávky dle čl. III odst. 3 výše bude přihlašovanému na jeho e-mailovou adresu, případně prostřednictvím jeho uživatelského účtu na webové stránce www.teoconsulting.cz doručena zálohová faktura, kterou je přihlašovaný povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti a dle dalších pokynů (č. bankovního účtu, variabilní symbol apod.) v ní uvedených, nejpozději však tak, aby byla příslušná částka připsána na účet Společnosti uvedený na zálohové faktuře nejpozději v den konání (začátku) předmětného semináře. Po přijetí příslušné platby bude přihlašovanému vystavena řádná faktura (daňový doklad) a zaslána v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V případě neuvedení správného variabilního symbolu dle zálohové faktury v identifikaci platby nebude platba přihlašovatele řádně spárována.

  8. Cenu za objednaný seminář je dále kromě postupu uvedeného v čl. III odst. 7 výše možné uhradit prostřednictvím voucherů vydávaných Společností. V takovém případě přihlašovaný zaškrtne v přihlášce na příslušný seminář možnost „platba prostřednictvím voucheru“ a uvede název společnosti, od které voucher získal. V případě, že přihlašovaný získá voucher až po odeslání přihlášky na seminář a jejím potvrzení ze strany Společnosti, může přihlašovaný zaslat na e-mailovou adresu teo@teoconsulting.cz zprávu, ve které uvede název semináře, ve vztahu k němuž si voucher přeje uplatnit a název společnosti, od které voucher získal, a zálohovou fakturu v takovém případě nehradí. V případě, že přihlašovaný získá voucher až po uhrazení zálohové faktury, může přihlašovaný zaslat na e-mailovou adresu teo@teoconsulting.cz zprávu, ve které uvede název semináře, ve vztahu k němuž si voucher přeje uplatnit a název společnosti, od které voucher získal, a částka uhrazená na základě příslušné zálohové faktury, ponížená o manipulační poplatek ve výši 150,- Kč vč. DPH (v případě zálohy placené v Kč)/6,- EUR vč. DPH (v případě zálohy placené v EUR), mu bude v takovém případě do 10 pracovních dnů vrácena na bankovní účet, z něhož byla na účet Společnosti připsána.

  9. V případě, že přihlašovaný neuhradí cenu za seminář postupem dle čl. III odst. 7 výše, nebo se na objednaný seminář nedostaví, nezaniká tím jeho povinnost uhradit cenu semináře uvedenou ve Společností potvrzené přihlášce, nedohodnou-li se Společnost a přihlašovaný později písemně jinak. V případě prodlení přihlašovaného s úhradou ceny objednaného semináře je Společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni konání příslušného semináře. Právo Společnosti na náhradu škody v plné výši není tímto ustanovením dotčeno.

  10. V případě, že se přihlašovaný nemůže zúčastnit semináře, na který je závazně přihlášen, je oprávněn nejpozději 3 dny před konáním příslušného semináře oznámit Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy teo@teoconsulting.cz jméno a příjmení náhradníka, který se namísto přihlašovaného nebo původně uvedeného účastníka semináře zúčastní. V takovém případě zůstávají nedotčena veškerá práva a povinnosti přihlašovaného ze smlouvy uzavřené se Společností, z níž bude pouze plněno ve prospěch třetího (náhradníka) bez vzniku jakékoli smlouvy přímo mezi Společností a náhradníkem. Náhradník je v souvislosti se svou účastní na semináři oprávněn požívat veškerá plnění jako přihlašovaný (např. občerstvení apod.).

  11. V případě, že Společnost odchylně od ustanovení čl. III odst. 7 výše výjimečně umožní přihlašovanému uhradit cenu objednaného semináře v hotovosti, souhlasí přihlašovaný s tím, že k ceně semináře bude připočten manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/8,- EUR včetně DPH a že účtenka dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, mu může být v závislosti na technickém zařízení užívaném Společností namísto listinné podoby vystavena i pouze v elektronické podobě a zaslána na jeho e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo v podobě krátké textové zprávy (SMS) a zaslána na jeho telefonní číslo uvedené v přihlášce.

  12. Práva přihlašovaného z vadného plnění se řídí ustanovením § 1916 občanského zákoníku.

  13. Orgánem mimosoudního řešení sporů mezi Společností a spotřebiteli dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 • IV. Ochrana osobních údajů

  1. Společnost při svých činnostech popsaných v těchto obchodních podmínkách zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjekty údajů“). Společnost při zpracování osobních údajů subjektů údajů vystupuje jako jejich správce.

  2. Osobní údaje subjektů údajů, které se přihlašují na seminář pořádaný Společností bez registrace na webové stránce www.teoconsulting.cz a které zároveň neudělí v přihlášce na seminář souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro další účely, zpracovává Společnost v rozsahu vyplněném v příslušné přihlášce na seminář za účelem a na dobu nezbytnou k naplnění svých práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy dle čl. III těchto obchodních podmínek. K tomuto zpracování Společnost nepotřebuje zvláštní souhlas subjektů údajů. Poté, co dojde k vypořádání vzájemných práv a povinností Společnosti a subjektu údajů z příslušné smlouvy dle čl. III těchto obchodních podmínek, bude Společnost dále zpracovávat pouze e-mailovou adresu subjektu údajů za účelem jejího zařazení do mail listu Společnosti a zasílání obchodních sdělení týkajících se seminářů pořádaných Společností za podmínek uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a případné podobizny subjektu údajů pořízené v průběhu seminářů, pokud subjekt údajů udělí postupem dle čl. IV odst. 4 níže souhlas s jejich pořízením a dalším zpracováním.

  3. Osobní údaje subjektů údajů, které se registrují na webové stránce www.teoconsulting.cz postupem popsaným v čl. II těchto obchodních podmínek výše, a subjektů údajů, které v individuální přihlášce na seminář bez registrace udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro další účely, zpracovává Společnost na základě souhlasu subjektu údajů v rozsahu vyplněném v příslušném registračním formuláři, případně v rozsahu později subjektem údajů aktualizovaném v rámci jeho uživatelského účtu, na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů, za účelem vytvoření uživatelského účtu subjektu údajů na webové stránce www.teoconsulting.cz, zařazení subjektů údajů do databáze klientů Společnosti a výkonu jejích marketingových aktivit, včetně pořizování a dalšího zpracování záznamů ze seminářů a předávání osobních údajů jiným příjemcům. V souvislosti s tímto zpracováním platí následující pravidla:

  • a. Subjekt údajů není povinen udělit Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů a své údaje poskytuje zcela dobrovolně.
  • b. Osobní údaje subjektů údajů mohou být Společností předávány výlučně jejím obchodním partnerům za účelem naplňování účelu poskytnutí souhlasu s jejich zpracováním, zejm. tedy externí účetní společnosti, grafikovi, externímu poskytovateli IT služeb, profesním komorám, spolupracujícím farmaceutickým společnostem apod. Každé předání osobních údajů subjektů údajů ze strany Společnosti jinému zpracovateli bude ošetřeno písemnou smlouvou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  • c. Subjektu údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování, a to oznámením zaslaným Společnosti písemně na adresu jejího sídla, nebo elektronicky na e-mailovou adresu teo@teoconsulting.cz. Bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů po odvolání souhlasu, Společnost přestane osobní údaje subjektu údajů zpracovávat a jeho osobní údaje vymaže. Právo Společnosti dále zpracovávat osobní údaje subjektu údajů z důvodů uvedených v čl. IV odst. 2 výše a z důvodu vedení „blacklistu“ subjektů údajů, které další zpracování svých osobních údajů odmítly (pouze v rozsahu e-mailové adresy), tím není dotčeno.

  4. Účastníci seminářů pořádaných Společností mají dále možnost vyjádřit na nich písemně svůj souhlas s pořizováním obrazových záznamů jejich podobizen v průběhu konání příslušného semináře a jejich využití Společností pro marketingové účely, včetně jejich zveřejnění prostřednictvím webové stránky Společnosti. Pro práva těchto subjektů údajů platí ustanovení čl. IV odst. 3 a 5 těchto obchodních podmínek obdobně s tím, že berou na vědomí, že dle ustanovení § 87 odst. 2 občanského zákoníku jsou v případě odvolání uděleného souhlasu bez podstatné změny okolností či jiného rozumného důvodu povinny nahradit Společnosti případně vzniklou škodu.

  5. Bez ohledu na zákonný důvod zpracování osobních údajů mají subjekty údajů následující práva:

  • a. právo požadovat po Společnosti přístup ke svým osobním údajům, tj. právo na sdělení, jaké jejich osobní údaje Společnost zpracovává;
  • b. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či neaktuálnosti;
  • c. právo na výmaz osobních údajů v případě zániku zákonného důvodu jejich zpracování;
  • d. právo na vysvětlení Společnosti týkající se případného zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy;
  • e. právo podat na Společnost stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • f. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • g. právo kdykoli jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy;
  • h. od 25.5.2018 právo na omezení zpracování osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“);
  • i. od 25.5.2018 právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

  6. Bez ohledu na zákonný důvod zpracování osobních údajů subjektů údajů platí, že v případě vznesení námitky subjektu údajů proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu nebudou již tyto osobní údaje pro účely přímého marketingu Společností dále zpracovávány. Právo Společnosti dále zpracovávat osobní údaje subjektu údajů z důvodů uvedených v čl. IV odst. 2 výše a z důvodu vedení „blacklistu“ subjektů údajů (pouze v rozsahu e-mailové adresy), které vznesly námitku, a ustanovení čl. IV odst. 4 výše tím nejsou dotčeny.

  7. Společnost nesplňuje podmínky uvedené v čl. 37 GDPR a z tohoto důvodu nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva subjektů údajů mohou být uplatněna u jednatelky Společnosti písemně na adrese sídla Společnosti, elektronicky na e-mailové adrese teo@teoconsulting.cz nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na www.teoconsulting.cz.

 • V. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2018.

  2. Tyto obchodní podmínky mohou být Společností později v přiměřeném rozsahu měněny. Smluvní vztah mezi Společností a jejím smluvním partnerem se řídí vždy obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání přihlášky na seminář ze strany přihlašovatele, případně v době registrace zájemce na webové stránce www.teoconsulting.cz. Možnost pozdější změny obchodních podmínek tím není dotčena.

  3. Případné pozdější změny těchto obchodních podmínek budou stávajícím smluvním partnerům Společnosti oznámeny prostřednictvím e-mailu nejméně 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. V případě nesouhlasu s novým zněním obchodních podmínek je smluvní partner Společnosti oprávněn běžící smlouvu se Společností vypovědět, což bude v případě smluvního partnera registrovaného na webové stránce ce www.teoconsulting.cz vykládáno jako odvolání uděleného souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů, tento smluvní partner bude vymazán z databáze Společnosti, jeho uživatelský účet na webové stránce ce www.teoconsulting.cz bude rovněž smazán a Společnost vůči němu již nebude nadále vyvíjet marketingové aktivity.

  4. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná prostřednictvím webové stránky Společnosti www.teoconsulting.cz.

V Praze dne 1. 2. 2018

T.E.O. Consulting s.r.o.
Zdeňka Soukupová, jednatelka

Potřebujete poradit?